วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

คำศัำพท์คอมพิวเตอร์

1. Backup = การสำรอง
2. Printer = เครื่องพิมพ์
3. Bug = จุดบกพร่อง
4. Data Base = ฐานข้อมูล
5. Computer network = เครือข่ายคอมพิวเตอร์
6. Diagnostics = การแก้ไขจุดบกพร่อง
7. Field = เขตข้อมูล
8. Mainframe = คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
9. Minicomputer = คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
10 .Operating System = ระบบปฏิบัติการ
11. Processor = หน่วยประมวลผล
12. Interrupt = ขัดขวาง
13. Mailbox = ตู้จดหมาย
14. Supercomputer = คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง
15. Analog Computer = อนาล๊อกคอมพิวเตอร์
16. storage = การจัดเก็บ
17. Simulation : การจำลอง
18. Software : ส่วนชุดคำสั่ง
19. String : อักขระ
20. Terminal : เครื่องปลายทาง
21. local area network : ข่ายงานบริเวณเฉพาะหน้าที่
22.internal storage : หน่วยเก็บภายใน
23. interpreter : ตัวแปลคำสั่งหรือชุดคำสั่งแปลคำสั่ง
24. fiber-optic cable : สายเส้นใยนำแสง
25. high-level language : ภาษาระดับสูง

26. hardware : ส่วนเครื่อง หรือส่วนอุปกรณ์
27. data processing : การประมวลผลข้อมูล
28. console : ส่วนเฝ้าคุมหรือจอเฝ้าคุม
29. compiler : ตัวแปลชุดคำสั่งหรือชุดคำสั่งแปลชุดคำสั่ง
30. channel : ช่องสัญญาณหรือร่องข้อมูล
31. data : ข้อมูล
32. constant : ค่าคงที่
33. cache memory : หน่วยความจำแบบแคช
34. booting the system : การเริ่มทำงานของระบบ
35. BASIC : ภาษาเบสิก
36. batch processing : การประมวลผลแบบกลุ่ม
37. background processing : การประมวลผลส่วนหลัง
38. assembly language : ภาษาแอสเซมบลี
39. instruction : คำสั่งหรือคำสั่งเครื่อง
40. interactive system : ระบบเชิงโต้ตอบ
41. Variable : ตัวแปร
42. Virtual storage : หน่วยเก็บเสมือน
43. Register : เรจิสเตอร์
44. Record : ระเบียนหรือบันทึก
45. Text : แฟ้มที่ประกอบด้วยตัวอักษร
46. Multiprocessing : การประมวลผลหลายตัว
47. program : ชุดคำสั่ง
48. printer : เครื่องพิมพ์
49. primary storage section : หน่วยเก็บหลัก
50. Operating code : รหัสดำเนินการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น