วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ใบงานที่ 1

1.ยกตัวอย่างกระบวนการการทำงานของระบบสารสนเทศที่นักเรียนเคยปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

     1) โอนเงินผ่านทางโทรศัพท์
   

2.ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประัเภทของระบบสารสนเทศแล้วสรุปข้อมูลตามหัวข้อต่อไปนี้

     - ชื่อระบบสารสนเทศ
     - ลักษณะ
     - การใช้ระบบสารสนเทศแต่ละประเภท
     - แหล่งค้นข้อมูล

  1) ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง

          ชื่อระบบสารสนเทศ
          ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง
          ลักษณะ
          ระบบนี้คือส่วนหนึ่งของ DSS ที่แยกออกมา เพื่อเน้นการให้สารสนเทศที่สำคัญต่อการบริการแก่ผู้
          บริหาร
          การใช้ระบบสารสนเทศแต่ละประเภท
          เป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนสารสนเทศและการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ
          แหล่งค้นข้อมูล
          https://sites.google.com/site/informationtechnologym4/unit1/1-2-prapheth-khxng-rabb-sarsnthes


  2) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

          ชื่อระบบสารสนเทศ
          ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
          ลักษณะ
          เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นจากระบบ MIS อีกระดับหนึ่ง
          การใช้ระบบสารสนเทศแต่ละประเภท
          เป็นระบบที่สนับสนุนความต้องการเฉพาะของผู้บริหารแต่ละคนในหลายๆสถานะการณ์ระบบนี้
          มีหน้าที่ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปได้อย่างสะดวก
          แหล่งค้นข้อมูล
          https://sites.google.com/site/informationtechnologym4/unit1/1-2-prapheth-khxng-rabb-sarsnthes

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น